بخش
نام بخش درمانگاه فوق تخصصي مردان
نام لاتین بخش .
مسئول بخش .
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405336

در نخستین مراجعه به کلینیک درمان ناباروری، حضور زن و شوهر الزامی است. 

در اين ويزيت بعد از گرفتن شرح حال و تاريخچه بيماري و انجام معاينه، آزمايش هاي هورموني و همچنين اسپرموگرام درخواست مي شود. 
 پزشك پس از مشاهده نتيجه آزمايش ها، روش درماني مناسب جهت زوجين را پيشنهاد مي كند.