ميكرواينكجشن

تصویر

مراحل انجام عمل میکرو اینجکشن

تحریك تخمدان

تزریق عضلانی آمپول HMG تخمدان‌ها را برای رشد فولیكول تحریك می‌كند و تزریق عضلانی آمپول HCG باعث بلوغ تخمك‌ها و انجام تخمك گذاری می‌شود

تخمك گیری

با استفاده از دستگاه سونوگرافی پزشك، فولیكول‌ها را مشاهده می‌كند و با سوزن‌های مخصوص مایع فولیكولی همراه با تخمك كشیده می‌شود


تزریق اسپرم داخل تخمك 


لقاح

 
انتقال جنین

جنین به وسیله یك كاتتر به داخل رحم منتقل می‌شود