تعيين جنسيت با توجه به روز تخمک  گذاري

اين کار با انجام سونوگرافي و تعيين روز تخمک‌گذاري انجام مي شود، اين روش جزو کم هزينه ترين روش هاي تعيين جنسيت است .

براي اينکار بايد روز دقيق تخمک گذاري خود را بدانيد، جراح متخصص زنان بر اساس نتيجه بدست آمده از سونوگرافي مي‌تواند تعيين کند که در صورت نزديکي در چه روزهايي احتمال دختر شدن يا پسر شدن بيشتر است.به طور کلي معمولا نزديکي بعد از تخمک‌گذاري احتمال پسردار شدن جنين را بيشتر مي کندو ? تا ? روز قبل از تخمک‌گذاري احتمال دختر شدن تشديد مي شود.

اسپرم‌هايY ( پسر) سرعت‌ و تحرک بيشتري دارند و زودتر از بين مي‌روند اما اسپرم‌هاي X مقاومت‌ و استحکام بالاتري دارند و حرکت‌شان آرام است درواقع مقاومت آنها باعث مي شود که ماندگار تر شوند.

با توجه به مسئله بيان شده مي توان به اين نتيجه رسيد که X اسپرم با X تخمک، جنسيت دختر ايجاد مي‌کند و برعکس.